logo

Kto sme

Kto sme

Úvod do sveta realít

     V posledných troch dekádach došlo na Slovensku k zásadným politickým a sociálno - ekonomickým zmenám, ktoré vytvorili predpoklady pre trh s nehnuteľnosťami a ktorý predtým prakticky nefungoval. Zvýšená aktivita v jednotlivých segmentoch realitného trhu priniesla so sebou aj rastúcu spoločenskú objednávku na informácie o jednotlivých aspektoch zo strany nielen pre predávajúcich a kupujúcich, ale aj rôznych relevantných inštitúcií i analytikov.

     Rastúci záujem o realitný trh zároveň nastoľuje požiadavku na vymedzenie legislatívnych rámcov a ujasnenie a osvojenie si viacerých pojmov, ktoré začali byť viac frekventované, ako predtým.

      Výraznejšie aktivity na trhu s nehnuteľnosťami sú sprevádzané aj zmenami v cenových reláciách pri transakciách s bytmi a ďalšími nehnuteľnosťami. Prispela k tomu aj pomerne úspešná transformácia slovenskej ekonomiky na prelome tisícročí a s tým súvisiaci rast pozitívnych očakávaní obyvateľstva. Potreba bývania dosť výrazne akcelerovala dopyt, pričom ponuka bývania značne zaostávala, výsledkom čoho bol prudký rast cien domov a bytov, ale aj cien nájmov rôznych segmentov komerčných nehnuteľností. Vývoj na trhu nehnuteľností začal byť zaujímavý nielen z hľadiska jeho pozitívnych vplyvov na výkonnosť ekonomiky, ale aj z pohľadu vyvolania možných nerovnováh pokiaľ ide o cenovú a celkovú finančnú stabilitu. Tento aspekt spôsobil výraznejší rast záujmu aj relevantných inštitúcií o informácie na realitnom trhu.

     Požiadavky na obsah i rozsah informácií o realitnom trhu sú pomerne rôznorodé v závislosti od subjektu, pre ktorý sú určené. Na určitých úrovniach sa dá uspokojiť záujem aj prostredníctvom neoficiálnych údajov a informácií, ale vo všeobecnosti je kladený dôraz na získavanie oficiálnych informácií, ktoré sú výsledkom použitia odporúčaných metodik či už zberu prvotných údajov, alebo zostavovania konkrétnych ukazovateľov o realitnom trhu.

     Pre plastickejšie priblíženie jednotlivých segmentov realitného trhu pre rôznych záujemcov možno využiť celú paletu analytických nástrojov, ktoré môžu poskytnúť potrebné informácie v agregovanej číselnej a grafickej podobe.

     

Realitný trh, resp. trh s nehnuteľnosťami, je zjednodušene povedané, trh, na ktorom sa stretáva ponuka nehnuteľností a služieb s nimi súvisiacich, s dopytom po nich. V skutočnosti ide o konfrontovanie dopytu a ponuky pokiaľ ide o byty, domy, rekreačné objekty, ale aj kancelárie, obchodné priestory, priestory určené na hospodárske účely i zariadenia a priestory určené na ubytovanie, oddych a rekreáciu a pod. Trh nehnuteľností takto pozostáva z množstva menších a relatívne samostatných trhov.

     

Nehnuteľnosťou vo všeobecnosti rozumieme pomenovanie pre pozemky a stavby, spojené s pozemkami pevným základom (pozemok, bytový dom, rodinný dom, samostatne stojaca garáž, hospodárska budova, byt, nebytový priestor a pod.).

     V našom seriáli sa budeme venovať hlavne smerovaniu kupujúcich a predávajúcih a rôznym radám ktoré sú od ľudí pohybujúcich sa v realitnej oblasti niekoľko rokov.

 

 

Background

Ponúkame

Prinesieme odporúčania aj z týchto oblastí

Kupujeme bez starostí.

Ako správne nafotiť nehnuteľnosť

Ohodnotenie nehnuteľnosti

Financovanie nehnuteľnosti

Kúpne zmluvy

Poistenie nehnuteľnosti